Om naprapati

En manuell behandlingsform för bättre funktion och rörlighet i kroppen.

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, massage och stretching.

För att nå varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.

Exempel på smärttillstånd som med gott resultat behandlas av naprapater är:

  • nackspärr
  • spänningshuvudvärk
  • musarm
  • tennisarmbåge
samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene och käkledsbesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning.

Först ta bort smärtan. Sedan se till att den inte kommer tillbaka

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs arbetsplatsanalyser.
Sammantaget gör naprapatin till ett mycket effektivt behandlingsystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.

Det tar fem år att bli legitimerad naprapat

Sedan 2007 är ”Naprapat” en yrkesskyddad titel. För att få lov att kalla sig naprapat måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen. Sedan 1994 kan naprapater söka legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att erhålla legitimation är godkänd 4-årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

En legitimerad naprapat arbetar enligt samma regler som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade naprapater har sådana kunskaper att de kan bedöma vilka patienter som kan erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapaten kan arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar.

Oakley Smith och naprapatins historia

Naprapatin är en form av manuell medicin som vidareutvecklats från kiropraktiken. Tanken att ”kotor kan hoppa ur led”, den s.k subluxationsteorin, övergavs tidigt av vissa kiropraktorer - däribland Okley Smith som är naprapatins grundare.

Han menade att orsaken till besvär i rörelseapparaten (muskler, skelett, leder och nervsystem), snarare kunde härledas till bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar än till rent mekaniska störningar (subluxationer) i ryggraden och andra skelettdelar.

Oakley Smith (1880-1967) tog 1899 examen som kiropraktor vid Palmer School of Chiropractor i Iwoa. Samma år antogs han som elev vid Medical School, University of Iowa. Efter tre år avbröt han medicinstudierna för att istället arbeta tillsammans med Daniel D Palmer, kiropraktikens grundare, vid Palmer School of Chiropractic.

Ett par år senare flyttade Smith till Chicago där han öppnade en egen kiropraktorklinik. Samtidigt bröt han med Palmer och dennes teori om mekaniska störningar i ryggraden som alena rådande sjukdomsorsak. Oakley Smith hade en annan teori och skulle snart få stöd för sina tankar.

Under en studieresa i Europa kom han i kontakt med de manuella behandlingar som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen (dagens Tjeckien). Smith blev fascinerad och tillbaka till USA sökte han upp böhmiska utvandrare för att lära sig mer om dessa manuella behandlingsformer. Dessa lärdomar skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling.

1907 startade Smith den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Därmed lades grunden för naprapatin, både som företeelse och behandlingsform. 1949 startades ytterligare en skola i Chicago. 1971 slogs de båda skolorna samman och heter idag National Collage of Naprapathic Medicine.

Ordet naprapati betyder ”korrigera orsak till lidande”. “Napravit” från tjeckiskan som betyder korrigera. ”Pathos” från grekiskan som betyder lidande.

Kontakta mig

Mobil: 0708-986811
-----
Reception: 08-317550
-----
E-post: diana@bodymovements.se
-----
Mottagning:
Hälsoporten
Frejgatan 32,
113 26 Stockholm

©2016 Diana Arambasic leg. naprapat